Shpella e Gurit Te Kuq


shpella e gurit te kuq
Ndodhet në afërsi të fshatit Vakuf, 500 m mbi nivelin e detit. Përbën një shpellë karstike të formuar në gëlqerorët e triasit të sipërmë – jura e poshtme. Është e gjatë 400 metra, e gjerë deri në 2-3 m. dhe e lartë 4 m. Shpella ka konkrecione të shumta dhe me bukuri të rrallë. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet, duke marrë rrugën Peshkopi – Vakuf.

 

A.Të dhëna të përgjithshme

 • Emri i MN, Shpella e Gurit te Kuq – Muhurr, (lagjia Vishe)
 • Qarku Diber
 • Rrethi Diber
 • Bashkia Peshkopi
 • Fshati Muhur
 • Institucioni që e mbulon AdZM Diber
 • Pronësia e tokës ku ndodhet (MN) Njesia Administrative Muhur

B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

 • Zona e Mbrojtur (nëse ndodhet) ZBBM Luzni-Bulac
 • Zonimi, (nëse ka)
 • Kundrejtimi
 • Lartësia mbi nivelin e detit 500 m
 • Kordinatat (veri, jug) N 41⁰39’52” E 20⁰19’08”

C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike

 • Lartësia mesatare
 • Mosha
 • Gjendja e ( MN)

D. Vlera e (MN)

 • Vlera historike
 • Vlera didaktike
 • Vlera ekologjike Po
 • Vlera fetare

E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

 • Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Peshkopi-Selishte
 • Auto Peshkopi-Selishte
 • Këmbësore Muhur-Shpella
 • Ujore
 • Veçori të tjera :

Harta: