Shllinasi


image28

Ndodhet në në Malin e Bardhë, në afërsi të fshatit Sllovë, 1200 m mbi nivelin e detit. Përbën një gur me përbërje gjipsi dhe kripe guri. Është e gjatë deri në 900 metra, i gjerë deri në 250 m dhe e lartë deri në 200 m. Në të shkojnë dhitë e egra për të lëpirë kripë. Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet duke ndjekur rrugën rurale qyteti i Peshkopisë – Sllovë – monumenti.

A.Të dhëna të përgjithshme

 • Emri i MN, Shllinasi, Vrenjt – Kastriot
 • Qarku Diber
 • Rrethi Diber
 • Bashkia Peshkopi
 • Fshati Vrenjt
 • Institucioni që e mbulon AdZM Diber
 • Pronësia e tokës ku ndodhet (MN) Njesia Administrative Kastriot

B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

 • Zona e Mbrojtur (nëse ndodhet)
 • Zonimi, (nëse ka)
 • Kundrejtimi
 • Lartësia mbi nivelin e detit 1200-1500 m
 • Kordinatat (veri, jug) N 41°44’11” E 20°26’53”

C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike

 • Lartësia mesatare
 • Mosha
 • Gjendja e ( MN)

D. Vlera e (MN)

 • Vlera historike
 • Vlera didaktike
 • Vlera ekologjike Po
 • Vlera fetare

E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

 • Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Peshkopi-Kukes
 • Auto Peshkopi-Kastriot
 • Këmbësore
 • Ujore
 • Veçori të tjera : Perben nje masiv shkembor me perberje gipsi dhe kripe guri.