Problematika

  • Ndërgjegjësim i dobët i komuniteteve lokale rreth vlerave të monumenteve të natyrës;
  • Perpjekje të vecuara të promovimit për MN;
  • Mungesë e mbrojtjes së MN që nuk ruhen akoma;
  • Mungesë e informacionit në vendet ku ndodhen MN;
  • Strukturë e dobët për ruajtjen e MN;
  • Kapacitete të limituara të NJA në drejtim të përdorimit të vlerave të tyre si potenciale turistike.<
  • /ul>