Morenat e Fushlures


Morenat e Lures

Ndodhen afër fshatit Fushë Lurë, në malin e Lurës, 1100 m mbi nivelin e detit. Përbëjnë depozitime morenike të akujve kuaternarë, të ardhura nga cirku kompleks i Liqenit të Madh. Kanë shtrirje në trajtën e një brezi të çrregullt 1.3 km të gjatë, 350 m të gjerë. Mbi to zhvillohet pyje ahu dhe pishe, kullotat alpine. Kanë vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike), didaktike, ekologjike, turistike dhe kulturore. Vizitohet duke ndjekur rrugën rurale qyteti i Peshkopisë – Fushë Lurë – monumenti

A.Të dhëna të përgjithshme

 • Emri i MN, Morenat e Fushe Lures
 • Qarku Diber
 • Rrethi Diber
 • Bashkia Peshkopi
 • Fshati Fushe-Lure
 • Institucioni që e mbulon AdZM Diber
 • Pronësia e tokës ku ndodhet (MN) Njesia Administrative Lure

B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

 • Zona e Mbrojtur (nëse ndodhet)
 • Zonimi, (nëse ka)
 • Kundrejtimi Veri
 • Lartësia mbi nivelin e detit 1100 m
 • Kordinatat (veri, jug) N 41°48’12” E 20°13’25”

C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike

 • Lartësia mesatare
 • Mosha
 • Gjendja e ( MN) E mire

D. Vlera e (MN)

 • Vlera historike
 • Vlera didaktike
 • Vlera ekologjike Po
 • Vlera fetare Po

E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

 • Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Peshkopi-Lure
 • Auto Peshkopi-Lure
 • Këmbësore
 • Ujore
 • Veçori të tjera :