Krasta e Pocestit


image17

Ndodhet në afërsi të fshatit Pocestë, 1500 m mbi nivelin e detit. Përbën një habitat të formuar në një territor me përbërje gëlqerore dhe me bimësi të veçantë dhe të larmishme (shkozë, ah, lajthi, panjë, frashër, mollë e vodhë të egër, dëllinjë, trëndafil i egër etj). Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike), didaktike, ekologjike dhe kulturore. Vizitohet duke ndjekur rrugën rurale qyteti i Peshkopisë – Pocestë.

A.Të dhëna të përgjithshme

 • Emri i MN, Krasta e Pocestit
 • Qarku Diber
 • Rrethi Diber
 • Bashkia Peshkopi
 • Fshati Pocest
 • Institucioni që e mbulon AdZM Diber
 • Pronësia e tokës ku ndodhet (MN) Njesia Administrative Maqellare

B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

 • Zona e Mbrojtur (nëse ndodhet) Parkun Natyror Korab-Koritnik
 • Zonimi, (nëse ka)
 • Kundrejtimi Veriu-Perendim
 • Lartësia mbi nivelin e detit 1500 m
 • Kordinatat (veri, jug) N 41°36’33” E 20°31’50”

C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike

 • Lartësia mesatare
 • Mosha
 • Gjendja e ( MN)

D. Vlera e (MN)

 • Vlera historike
 • Vlera didaktike
 • Vlera ekologjike Po
 • Vlera fetare

E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

 • Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Peshkopi-Maqellare
 • Auto
 • Këmbësore Maqellare-Pocest
 • Ujore
 • Veçori të tjera : Perben nje habitat te formuar ne nje territor me perberje gelqerore dhe me bimesi te vecante dhe te larmishme (shkoze, ah, lajthi, panje, frasher, molle e vodhe te eger, dellinje, trendafil i eger, etj).