Gryka e Madhe Lure


Gryka Madhe Lure

Ndodhen sektorin e mesëm të rrjedhjes së Mall Lurës (degë e Drinit të Zi), 380 m mbi nivelin e detit. Përfaqëson një kanion në gëlqerorët e triasit të sipërmë-jura e poshtëme, të formuar nga veprimtaria erozive e lumit me të njëjtin emër. Është i gjatë rreth 1,3 km, i thellë rreth 50 m dhe i gjerë rreth 6 m. Ka shpate të thepisura. Në të njëjtën kohë përbën edhe një ekosistem interesant karstik.Ka vlera shkencore (gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrologjike e biologjike), didaktike, kulturore, ekologjike dhe turistike Vizitohet duke ndjekur rrugën rurale qyteti i Peshkopisë – Fushë Lurë

A.Të dhëna të përgjithshme

 • Emri i MN, Gryka e Madhe-Lure
 • Qarku Diber
 • Rrethi Diber
 • Bashkia Peshkopi
 • Fshati Lure
 • Institucioni që e mbulon AdZM Diber
 • Pronësia e tokës ku ndodhet (MN) Njesia Administrative Lure

B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

 • Zona e Mbrojtur (nëse ndodhet)
 • Zonimi, (nëse ka)
 • Kundrejtimi
 • Lartësia mbi nivelin e detit 380 m
 • Kordinatat (veri, jug) N 41°48’55” E 20°13’03”

C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike

 • Lartësia mesatare
 • Mosha
 • Gjendja e ( MN)

D. Vlera e (MN)

 • Vlera historike
 • Vlera didaktike
 • Vlera ekologjike Po
 • Vlera fetare

E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

 • Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Peshkopi- Lure
 • Auto
 • Këmbësore Peshkopi- Lure
 • Ujore
 • Veçori të tjera :