Burimi i Ujit te Ftohte Vleshe


image12

Ndodhet në afërsi të fshatit homonim, në lartësinë 800 m mbi nivelin e detit. Përbën një burim karstik me prurje mjaft të madhe, që del në kontaktin litologjik midis gëlqerorëve dhe rreshpeve. Ka ujë të pastër dhe të ftohtë. Krijojnë një mjedis shumë tërheqës. Ka vlera shkencore (gjeologjike,gjeomorfologjike, hidrologjike), kulturore, didaktike dhe turistike. Vizitohet, duke ndjekur rrugën rurale qyteti i Peshkopisë – Vleshë

A.Të dhëna të përgjithshme

 • Emri i MN, Uji ftohte-Vleshe
 • Qarku Diber
 • Rrethi Diber
 • Bashkia Peshkopi
 • Fshati Vleshe
 • Institucioni që e mbulon AdZM Diber
 • Pronësia e tokës ku ndodhet (MN) Njesia Administrative Sllove

B.Vendndodhja dhe të dhënat mbi terrenin

 • Zona e Mbrojtur (nëse ndodhet) Parkun Natyror Korab-Koritnik
 • Zonimi, (nëse ka)
 • Kundrejtimi Perendimore
 • Lartësia mbi nivelin e detit 800 m
 • Kordinatat (veri, jug) N 41°48’16” E 20°25’47”

C.Të dhënat të natyrës Dentromentrike dhe Biologjike

 • Lartësia mesatare
 • Mosha
 • Gjendja e ( MN)

D. Vlera e (MN)

 • Vlera historike
 • Vlera didaktike
 • Vlera ekologjike Po
 • Vlera fetare

E. Të dhëna të tjera dhe shënime të ndryshme

 • Rruga nëpërmjet të cilës mund të arrihet: Peshkopi- Kukes
 • Auto Peshkopi-Vleshe
 • Këmbësore
 • Ujore
 • Veçori të tjera : Perben nje burim karstik me prurje mjaft te madhe, qe del ne kontaktin litologjik midis gelqeroreve dhe rreshpeve.