Aktivitetet

Aktivitetet dhe mjetet konsistojne në: takime ndërgjegjësuese, me komunitetin dhe studentët në zonën e synuar, trajnime me stafin e qeverisjes lokale, agjensinë e zonave të mbrojtura, dhe opreatorët turistik; materiale promovuese si broshura, fletëpalosje, postera, faqe interneti dhe nënshkrime; demonstrim aktivitetesh si ndërhyrje konkrete në infrastrukturë, fushatë promovuese nëpërmjet eskursioneve me fëmijët me studentet për të vizituar MN në zonat respektive; krijimin e strukturës së klubit “miqtë e natyrës”.